Regulamin świadczenia usług

§ 1

Definicje

 1. Usługodawca – pan Marcin Snoch, działający w Krakowie przy ulicy Tynieckiej 129a, kod pocztowy: 30-376
 2. Ekspert – osoba wykonująca zawód farmaceuty udzielająca Konsultacji on-line i Konsultacji mailowych.
 3. Usługa – usługi porady farmaceutycznej świadczone na podstawie regulaminu w postaci Konsultacji on-line lub Konsultacji mailowej.
 4. Klient – osoba fizyczna, który ukończyła 18 lat i nie została ograniczona ani pozbawiona zdolności do czynności prawnej, która dokonuje zakupu Usługi. 
 5. Opłata – opłata należna usługodawcy za wykonanie Usługi.
 6. Platforma – aplikacja dostępna pod adresem www.1koszyk.pl, za pośrednictwem, której Klient uiszcza Opłatę za Usługi na rzecz Usługodawcy. 
 7. Cennik – wykaz opłat za Usługi, udostępniony na stronie www.medicamenta.pl

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin świadczenia usług jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej www.medicamenta.pl.
 2. Klient, korzystając z Usług, akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu.

 

§ 3

Warunki świadczenia usług

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę są odpłatne. Płatność za Usługi następuje na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Akceptując Regulamin, Klient uwzględnia okoliczność, że Usługi świadczone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Płatność za wykonanie Usługi przebiega za pośrednictwem Platformy.
 4. Usługi świadczone są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18.

 

§ 4

Konsultacja on-line

 1. Podmiotem świadczącym usługę Konsultacji on-line jest Ekspert.
 2. Konsultacja on-line odbywa się po uiszczeniu opłaty przez Klienta, za pośrednictwem Platformy oraz umówieniu terminu spotkania z Ekspertem za pośrednictwem strony internetowej www.medicamenta.pl
 3. Usługodawca może odmówić wykonania Usługi Konsultacji on-line, jeżeli uzna, iż w jego ocenie jej wykonanie wykracza poza stan wiedzy, umiejętności i kompetencje Eksperta. 
 4. Usługa Konsultacji on-line jest przeprowadzana za pomocą aplikacji Skype, WhatsApp lub Signal.
 5. Usługa Konsultacji on-line polega na rozmowie Eksperta z Klientem, której przedmiotem jest wyjaśnianie przez Eksperta wątpliwości, jakie powziął Klient związane z przyjmowaniem lekarstw, suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, udzielenia porady w zakresie stosowania lekarstw, suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.
 6. Po wykonanej i opłaconej Usłudze Konsultacji on-line, Ekspert przesyła na wskazany przez Klienta kontaktowy adres mailowy, pisemne podsumowanie Usługi Konsultacji on-line
  w postaci elektronicznej, w formacie .pdf.

 

§5

Konsultacja mailowa

 1. Podmiotem świadczącym usługę Konsultacji mailowej jest Ekspert.
 2. Konsultacja mailowa odbywa się po uiszczeniu opłaty przez Klienta, za pośrednictwem Platformy oraz umówieniu terminu spotkania z Ekspertem za pośrednictwem strony internetowej www.medicamenta.pl.
 3. Usługodawca może odmówić wykonania Usługi Konsultacji mailowej, jeżeli uzna, iż w jego ocenie jej wykonanie wykracza poza stan wiedzy, umiejętności i kompetencje Eksperta. 
 4. Usługa Konsultacji mailowej odbywa się za pomocą wiadomości e-mail dostarczanej na skrzynkę elektroniczną podaną przez Klienta.
 5. Usługa Konsultacji mailowej polega na przesłaniu na podany przez Klienta adres skrzynki elektronicznej, odpowiedzi w postaci wiadomości e-mail, z odpowiedzią na zadane przez Klienta pytanie dotyczące jednego lekarstwa, suplementu diety lub produktu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Pytanie powinno dotyczyć wątpliwości, jakie powziął Klient związane z przyjmowanie lekarstwa, suplementu diety lub produktu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Ekspert w terminie do 48 godzin od chwili opłacenia Usługi Konsultacji mailowej, przesyła na podany przez Klienta adres skrzynki elektronicznej pisemną odpowiedź na zadane przez Klienta pytania, w formacie .pdf.

§6

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Usługi świadczone są na podstawie art. 28 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U.2021.97).
 2. Umowa o Usługę Konsultacji on-line zostaje zawarta z chwilą umówienia się na Konsultację on-line oraz zaakceptowaniem przez Klienta Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.medicamenta.pl. Umówienie następuje za pomocą narzędzia dostępnego na stronie internetowej, w którym Klient powinien określić swoją tożsamość, po której Usługodawca będzie mógł zidentyfikować Klienta, wskazać termin odpowiadający Klientowi,
  w którym miałaby zostać wykonana usługa on-line oraz kontaktowy adres e-mail.
 3. Umowa o Usługę Konsultacji mailowej zostaje zawarta z chwilą zadania pytania i wyrażenia chęci na skorzystanie z Usługi mailowej oraz zaakceptowaniem przez Klienta Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.medicamenta.pl. Umówienie następuje za pomocą narzędzia dostępnego na stronie internetowej, w którym Klient powinien określić swoją tożsamość, po której Usługodawca będzie mógł zidentyfikować Klienta, zredagować pytanie skierowane do Eksperta oraz kontaktowy adres e-mail.
 4. Klient może odstąpić od umowy o Usługę Konsultacji on-line do chwili jej wykonania, czyli połączenia za pośrednictwem aplikacji Skype, WhatsApp lub Signal.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy o Konsultacje mailowe nie przysługuje Klientowi, jeżeli Klient składając zamówienie zażąda niezwłocznego wykonania usługi.

 

§7

Opłata

 1. Opłata dokonywana jest za pomocą Platformy oraz na zasadach przewidzianych w regulaminie Platformy, dostępnym na stronie www.1koszyk.pl.
 2. Opłata za wykonanie Usług powinna zostać uiszczona przed wykonaniem usługi.
 3. Opłaty określa Cennik podany na stronie internetowej www.medicamenta.pl

 

§8

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące sposobu, formy i procesu płatności są rozpatrywane i obsługiwane poprzez stronę internetową www.1koszyk.pl
 2. Reklamacje dotyczące Usług rozpatrywane są przez Usługodawcę, w terminie do 14 dni od chwili przesłania wiadomości e-mail na elektroniczną skrzynkę pocztową kontakt@medicamenta.pl.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji Usługi Konsultacji on-line w terminie do 7 dni od chwili wykonania Usługi Konsultacji on-line, czyli połączenia za pośrednictwem aplikacji Skype, WhatsApp lub Signal.
 4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji Usługi Konsultacji mailowej w terminie do 7 dni od chwili  wykonania Usługi Konsultacji mailowej, czyli od chwili wysłania przez Usługodawcę odpowiedzi w formacie .pdf.

 

§9

Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia Usług jest Usługodawca. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod adresem https://medicamenta.pl/privacy-policy/
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Usług bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów o Usługi zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, które w szczególności wynikają ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmian organizacyjnych Usługodawcy, braku dalszej możliwości świadczenia usług na obecnych warunkach. Umowy, które zostały zawiązane przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, będą realizowane na postawie dotychczasowego Regulaminu zaakceptowanego przez Klienta w dniu złożenia Zamówienia.
 4. Klient ponosi koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji niezbędnych do korzystania z Usług, w tym do zawiązywania umów o Usługi.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2021